О каналима комуникације

1. Вести и објаве

У оквиру сваког курса могуће је ажурно креирање вести и објава по потреби. Овај део користи се за истицање инфромација које могу бити од великог значаја и користи за ученике.